Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 4:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016 Gia-cơ 4:1-12Khiêm Nhường Khi Giải Quyết Xung Đột “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đang nêu lên tình trạng nào trong Hội Thánh (câu 1-3, 4-6, 11-12)? Những lý do nào đem đến tình trạng này của Hội Thánh (câu 1b, 2b-3, 4, 7)? Ông Gia-cơ đưa ra những hướng dẫn nào để giải quyết những nan đề này? Bạn làm gì để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top