Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 3:13-18"

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2016 Gia-cơ 3:13-18Khiêm Nhường Khi Nhận Được Sự Ban Cho “Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến hai loại khôn ngoan nào (câu 15-16, 17-18)? Hai loại khôn ngoan này có nguồn gốc và đặc điểm khác nhau thế nào? Bạn đang tìm kiếm sự khôn n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2015 Gia-cơ 3:13-18Khôn Ngoan từ Trên “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận,tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ phân biệt thế nào là khôn ngoan thuộc về đất và sự khôn ngoan thuộc về trời? Theo câu 17, Đức Chúa Trời dùng tiêu chuẩn nào để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2014 Gia-cơ 3:13-18Nhờ Lời Chúa Để Sống Khôn Ngoan “Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối” (câu 17 BTTHD). Câu hỏi suy ngẫm: Theo ông Gia-cơ, cách ăn ở của người khôn ngoan phải như thế nào? Sự khôn ngoan thật đến từ đâu và khác sự khôn ngoan ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top