Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 3:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016 Gia-cơ 3:1-12Trách Nhiệm Kiểm Soát Lời Nói “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gia-cơ cho rằng lời nói là một trắc nghiệm chính xác nhất về nhân cách của một người (câu 1-2)? Ông đã dùng những hình ảnh nào để minh họa cho tầm ảnh hưởng của lưỡ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top