Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 2:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2015 Gia-cơ 2:1-4Phân Biệt Giàu Nghèo “Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào” (Gia-cơ 2:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đã kể ví dụ nào để dạy về sự phân biệt giàu nghèo? Tây vị là gì? Tại sao con dân Chúa không nên phân biệt giàu nghèo? Làm thế nào để chúng ta có thể cư xử với nhau trong tinh thần anh chị em ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top