Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 1:5-11"

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016 Gia-cơ 1:5-11Nhịn Nhục trong Thử Thách (2) “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao khi đang bàn luận về thử thách, ông Gia-cơ bất ngờ đề cập đến vấn đề khôn ngoan? Làm sao để nhận được sự khôn ngoan (câu 5, 6-8)? Ông Gia-cơ đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top