Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 1:26-27"

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2018 Gia-cơ 1:26-27 Sự Tin Đạo Thanh Sạch “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tin đạo thanh sạch nghĩa là gì? Điều gì làm cho sự tin đạo của Cơ Đốc nhân trở nên vô ích? Bạn thực hành Lời Chúa dạy thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016 Gia-cơ 1:26-27Trách Nhiệm Tin Đạo và Sống Đạo “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đưa ra những trắc nghiệm nào để chúng ta nhận biết thực trạng đức tin của mình nơi Chúa? Việc thất bại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top