Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 1:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/03/2016 Gia-cơ 1:1-11Vui Mừng trong Thử Thách “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa cho phép sự thử thách xảy đến với mục đích gì? Tại sao “sự thử thách trăm bề” được xem là “sự vui mừng trọn vẹn”? Làm sao để chúng ta có thể vui mừng trọn vẹn trong hoàn cảnh thử thách? Thư Gia-cơ viết cho các tín ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2014 Gia-cơ 1:1-11Nhờ Lời Chúa Để Đối Diện với Thử Thách “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị tản lạc, sống giữa những người ngoại giáo, con cái Chúa phải đối diện với những thử thách nào? Người tin Chúa phải đối diện với thử thách trong tinh thần như thế nào? Tiến trình mà Chúa sử dụng để g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top