Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ga-la-ti 2:20"

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2017 Ga-la-ti 2:20Hành Trình Theo Chúa (1) “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình theo Chúa là gì? Sứ đồ Phao-lô đã nêu tấm gương nào trong hành trình theo Chúa? Đóng đinh vào thập tự giá với Chúa có nghĩa gì? Bạn đã đóng đinh vào thập tự giá với Chúa n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top