Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-xơ-tê 4:15-17"

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2017 Ê-xơ-tê 4:15-17Khẩn Cầu trong Sự Kiêng Ăn “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa” (câu 16a). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê và người Giu-đa đang đối diện vấn đề nào? Bà yêu cầu ông Mạc-đô-chê làm gì? Ông Mạc-đô-chê đã đáp ứng yêu cầu của bà Ê- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top