Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 9:8-15"

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Chúa Công Chính “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: này chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện của ông E-xơ-ra nhấn mạnh điều gì? Tại sao dân Chúa thỏa hiệp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2017 E-xơ-ra 9:8-15Nhen Lại Ơn Chúa “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (II Ti-mô-thê 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã nhắc lại những ơn nào của Chúa đã ban cho dân Ngài? Đáp lại, dân Chúa đã sống ra sao? Lòng vô ơn đưa dân Chúa ngày trước và chúng ta ngày nay đến cách sống như thế nào? Ông E-xơ-ra đã m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top