Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:35-36"

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2017 E-xơ-ra 8:35-36Kim Chỉ Nam cho Đời Sống “Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top