Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 8:15-20"

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016 E-xơ-ra 8:15-20Quên Mục Đích Sống “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phát hiện điều gì khi hạ trại và kiểm tra đoàn người hồi hương? Ông giải quyết vấn đề thế nào? Nguyên nhân nào khiến không có người Lê-vi trong lần hồi hương thứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top