Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:27-28"

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016 E-xơ-ra 7:27-28Đức Chúa Trời của Tổ Phụ Chúng Tôi “E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe chiếu chỉ, Thầy Tế lễ E-xơ-ra đã chúc tụng Chúa về những điều gì? Ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và ô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top