Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 7:19-24"

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016 E-xơ-ra 7:19-24Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Phần thứ hai của chiếu chỉ có những điều gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe rất hào phóng cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho ông E-xơ-ra và dân Chúa như vậy? Chúng ta học được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top