Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 6:15-22"

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016 E-xơ-ra 6:15-22Thánh Khiết và Yêu Thương “Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Khi dự lễ Khánh Thành và lễ Vượt Qua, những ai phải làm lễ chuộc tội và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016 E-xơ-ra 6:15-22Vâng Giữ Lời Chúa “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đền Thờ Đức Chúa Trời xây cất hoàn thành, dân Chúa đã vui mừng thực hiện các công việc và nghi lễ gì? Cụm từ “y như đã chép trong sách củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top