Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 6:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2016 E-xơ-ra 6:1-12Tin Cậy và Phó Thác “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi Thiên 37:5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi gặp khó khăn trong việc xây dựng Đền Thờ và vách thành Giê-ru-sa-lem, lãnh đạo và dân chúng đã làm gì? Kết quả ra sao? Khi gặp khó khăn, trở ngại chúng ta thường nghĩ đến việc nhờ cậy ai trước tiên? Bài h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2016 E-xơ-ra 6:1-12Đấng Không Lệ Thuộc Thời Gian “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (II Phi-e-rơ 3:8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-ri-út đã làm gì khi nhận được bản tấu của Tổng đốc Tạt-tê-nai? Kết quả ra sao? Vua đã ban lệnh như thế nào? Đức Chúa Trời chuẩn bị cho dân Chúa những gì vào bảy mươi năm trước đó? Bài học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top