Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 3:7-13"

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2016 E-xơ-ra 3:7-13Tiếng Vui Mừng với Tiếng Khóc Lóc “Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy Đền Thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nhìn thấy nền Đền Thờ thì có người khóc và người vui mừng? C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2016 E-xơ-ra 3:7-13Coi Chừng Mất Phần Thưởng “Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền Đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 11b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi xây dựng nền Đền Thờ thì các thầy tế lễ và người A-sáp làm gì? Nội dung dân chúng ca ngợi cho thấy họ đang tôn vinh ai? Chúng ta thường mắc sai lầm tôn vinh con người trong những trường hợp nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016 E-xơ-ra 3:7-13Chuẩn Bị Xây Nền Đền thờ “Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu, và dầu cho dân Si-đôn và dân Ty-rơ, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những người hồi hương đã chuẩn bị kế hoạch tài chánh và vật liệu như thế nào trước khi khởi cô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top