Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 2:64-70"

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2016 E-xơ-ra 2:64-70Đáp Ứng Tiếng Gọi của Chúa “Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ” (câu 68). Câu hỏi suy ngẫm: Những thống kê về số người hồi hương, đầy tớ, và tài sản của họ cho thấy mức sống của họ tại Ba-by-lôn như thế nào? Họ đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa cụ t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top