Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 2:36-63"

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2016 E-xơ-ra 2:36-63Thầy Tế Lễ Nhà Vua “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 36-63 là danh sách những thành phần nào? Việc lập danh sách cụ thể và k ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top