Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 1:5-6"

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2016 E-xơ-ra 1:5-6Đức Tin và Hoài Bão “Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi dậy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận được chiếu chỉ của Vua Si-ru, những ai bằng lòng hồi hương để xây cất cho Chúa một Đền Thờ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top