Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 1:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2016 E-xơ-ra 1:1-4Ưu Tiên Thờ Phượng Đức Chúa Trời “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà Vua Si-ru có những lời rất chính xác về Đức Chúa Trời như vậy? Chúa đã cảm động lòng Vua Si-ru nhấn mạnh mục đích cho phép dân Chúa trở về là gì? Bạn đang ưu tiên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2016 E-xơ-ra 1:1-4Lòng Vua trong Tay Đức Chúa Trời “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn, nhưng bởi hoàn cảnh nào mà Vua Si-ru của đế quốc Phe-rơ-sơ ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về cố quốc? Cụm từ được được nhấn mạnh ba lần trong câ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2016 E-xơ-ra 1:1-4Đức Chúa Trời Thành Tín “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100:5). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi bị lưu đày, Đức Chúa Trời đã cậy miệng Tiên tri Giê-rê-mi phán về việc dân Chúa sẽ trở về như thế nào? Những lời tiên tri đó được ứng nghiệm ra sao trong đời Vua Si-ru? Bạn học được gì về sự thàn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top