Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"E-xơ-ra 10:9-44"

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2017 E-xơ-ra 10:9-44Làm Điều Đẹp Ý Ngài “Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng nhóm họp lại, ông E-xơ-ra công bố và thực hiện biện pháp giải quyết tội của họ như thế nào? Ông nêu cho bạn những gương mẫu nào qua cách giải quyết tội lỗi của dân chúng? Sau lệnh triệu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top