Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-xê-chi-ên 3:10-19"

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2015 Ê-xê-chi-ên 3:10-19Sự Phẫn Nộ Công Chính “Hỡi con người, Ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ít-ra-ên; khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên và quan trọng nhất của một người của Chúa cần phải có trước khi nói lời của Chúa cho người khác là gì? Mô tả sự giằng co trong tâm linh của Tiên tri Ê-xê-chi-ên khi n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top