Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-xê-chi-ên 22:23-31"

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016 Ê-xê-chi-ên 22:23-31Thánh Khiết và Thịnh Nộ “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Các thành phần nào trong dân chúng đã đem đến sự ô uế cho Giê-ru-sa-lem? Họ đã làm những gì? Đức Chúa Trời nghĩ thế nào và quyết định làm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top