Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 9:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2016 Ê-sai 9:1-6Hy Vọng Mới “Vì có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự báo điều gì trong đầu chương 9? Con Trẻ trong câu 5 chỉ về ai? Sự giáng sinh của Con Trẻ đem lại hy vọng nào cho Ít-ra-ên và cho chúng ta? Nếu trong Ê-sai 8 dự báo về sự sụp đổ của Ít-ra-ên, khiến d ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top