Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 66:1-24"

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2015 Ê-sai 66:1-24Lời Hứa Lớn “Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà Ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt Ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục nói gì về Giê-ru-sa-lem mới? Lời hứa lớn hơn hết ở đây là gì? Kết cuộc của những người chống nghịch Đức Chúa Trời là gì? Bạn có cảm nghĩ gì khi học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top