Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 65:17-25"

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2018 Ê-sai 65:17-25 Hy Vọng Mới trong Chúa “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai mô tả về trời mới, đất mới như thế nào? Trời mới, đất mới giống và khác gì với thế giới chúng ta đang sống? Bạn có mong đợi trời mới, đất mới không? Trời mới, đất mới trong Khải Huyền 21 nói đến tình trạng đờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2015 Ê-sai 65:17-25Trời Mới, Đất Mới “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trời mới, đất mới được Tiên tri Ê-sai mô tả như thế nào? Có những lời hứa nào ở đây? Bạn có nghĩ rằng đây là những lời hứa Đức Chúa Trời dành cho bạn không? Vì sao? Ở đây, Tiên tri Ê-sai nhìn thấy khải tượng về trời mới, đất mới, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top