Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 61:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2015 Ê-sai 61:1-11Đấng Chịu Xức Dầu “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho người khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những người vỡ lòng, đặng rao cho người phu tù được tự do, người bị cầm tù được ra khỏi ngục” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Người mà Đức Chúa Trời xức dầu ở đây là ai? Người này sẽ làm gì cho dân tộc Ít-r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top