Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 60:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2015 Ê-sai 60:1-22Thành của Đức Giê-hô-va “Các con trai của những người ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi người vốn khinh dể ngươi sẽ quỳ lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của Đấng Thánh Ít-ra-ên” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri trong phân đoạn này nói về điều gì? Đặc điểm của thành Giê-ru-sa-lem mới là gì? Bạ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top