Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 59:1-21"

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2015 Ê-sai 59:1-21Tội Lỗi, Sự Xưng Tội, và Sự Cứu Chuộc “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của người Giu-đa ra sao? Tiên tri Ê-sai đã làm gì khi nhìn thấy những tác hại khủng khiếp của tội lỗi trên dân tộc ông? B ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top