Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 57:1-21"

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2015 Ê-sai 57:1-21Đức Chúa Trời Ở Với Người Có Lòng Ăn Năn “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, Danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về cái chết cũng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top