Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 56:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2015 Ê-sai 56:1-12Cộng Đồng Đức Chúa Trời Thiết Lập “Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến Danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những người giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước Ta, thì Ta sẽ đem họ lên trên núi thánh Ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện Ta” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top