Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 51:1-23"

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2015 Ê-sai 51:1-23Sa Mạc Trở Nên Vườn Địa Đàng “Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi Si-ôn; Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Ê-đen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giê-hô-va; giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca hát” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nhắc người Ít-ra-ên những điều nào? Để làm gì? Ngài hứa gì với họ? Có lời hứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top