Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 49:1-26"

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2015 Ê-sai 49:1-26Đầy Tớ của Đức Chúa Trời “Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ Ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những người được gìn giữ của Ít-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các Dân Ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của Ta đến nơi đầu cùng đất” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về Người Đầy Tớ của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top