Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 43:14-28"

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2015 Ê-sai 43:14-28Một Việc Mới “Này, Ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa vào thời Tiên tri Ê-sai hiểu “việc mới” Đức Chúa Trời sẽ làm là việc gì? Ngày nay chúng ta hiểu “việc mới” này như thế nào? Việ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top