Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 43:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015 Ê-sai 43:1-13Không Có Chúa Cứu Thế Nào Khác “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau Ta nữa. Ấy chính Ta, chính Ta là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác” (câu 10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top