Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 42:10-25"

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015 Ê-sai 42:10-25Loại Đầy Tớ Nào? “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai đã hát lên bài ca chúc tụng Chúa như thế nào? Người đầy tớ mù và điếc trong câu 19 là ai? Tân Ước nhấn mạnh về vai tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top