Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 42:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015 Ê-sai 42:1-9Thầy Tế Lễ, Tiên Tri, và Vua “Này, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên Người, Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các Dân Ngoại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Đầy tớ Ta” mà Đức Chúa Trời nói đến ở đây là ai? Người đầy tớ này như thế nào và sẽ làm những gì? Những điều mà người đầy tớ này làm đã ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top