Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 41:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2015 Ê-sai 41:1-16Đấng Cứu Chuộc “Đừng sợ chi hết, Ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Ít-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi” (Ê-sai 41:14). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì với dân tộc Ít-ra-ên? Điều gì khiến con dân Chúa vui mừng và tin cậy nơi Ngài? Đức Chúa Trời che chở bạn trong quá khứ như thế nào? Trong hiện tại Ngài đang làm gì cho bạn? Làm thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top