Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 40:12-31"

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2015 Ê-sai 40:12-31Đức Chúa Trời Hằng Sống “Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai mô tả Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài quan tâm đến con người ra sao? Trong kinh nghiệm của bạn, Đức Chúa Trời mà bạn thờ phượng là Đấng như thế nào? Với trí ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top