Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 38:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2014 Ê-sai 38:1-22 Cầu Nguyện trong Nước Mắt “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ ngươi, phán như vầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, Ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua A-si-ri, và Ta sẽ bênh vực thành này” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia kinh nghiệm thế nào khi trải qua cơn bệnh th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top