Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 37:1-20"

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2014 Ê-sai 37:1-20 Hạ Mình Ăn Năn “Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (2 Sử Ký 7:14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia làm gì khi đất nước lâm nguy? Ông công bố và xưng tụng Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn học được gì từ cung c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top