Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 36:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2014 Ê-sai 36:1-22“Chẳng Nói Một Lời” “Chúng làm thinh, chẳng đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng: Các ngươi đừng đáp lại. Ê-li-a-kim, con trai của Hinh-kia, làm chức cung giám, cùng thư ký Sép-na, sử quan Giô-a, con trai của A-sáp, xé áo mình ra, trở về chầu vua Ê-xê-chia, và thuật lại những lời của Ráp-sa-kê” (câu 21, 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tướng Ráp-sa-kê nói gì? Bạn đá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top