Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 34:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2014 Ê-sai 34:1-17Niềm Hy Vọng trong Cảnh Điêu Tàn “Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai công bố sự đoán phạt trên hoàn vũ ra sao? Sự đoán phạt trên Ê-đôm thế nào? Những bài ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top