Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-sai 30:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2014 Ê-sai 30:1-18Sự Chọn Lựa Nào? “Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý Ta, kết ước chẳng cậy Thần Ta, hầu cho thêm tội trên tội” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Người ít-ra-ên có sự lựa chọn thiếu khôn ngoan nào? Vì sao họ không thích nghe lời các tiên tri? Bạn thấy mình giống người Ít-ra-ên ở điểm nào? Gần đây, bạn có sự chọn lựa thiếu khôn ngoan ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top