Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 6:10-20"

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2017 Ê-phê-sô 6:10-20Sức Mạnh Thuộc Linh “Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc chiến nào chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày? Bạn cần những khí giới nào để chiến đấu và chiến thắng? Nhờ đâu bạn có thể đắc thắng trên chiến trường thuộc linh? Ê-phê-sô 6:12 cho biết người theo Chúa luôn đối diện với chiến trận thuộc linh mà kẻ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top