Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 5:8-14"

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2017 Ê-phê-sô 5:8-14Bước Đi trong Sự Sáng “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô phải “bước đi như các con sáng láng? Đời sống bước đi trong sự sáng được bày tỏ thế nào? Làm sao để có thể bước đi trong sự sáng? Bước đi trong sự sáng đem đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top