Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 5:18-21"

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2017 Ê-phê-sô 5:18-21Bước Đi trong Thánh Linh “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự tương phản giữa say rượu và đầy dẫy Chúa Thánh Linh như thế nào? Đời sống đầy dẫy Chúa Thánh Linh bày tỏ những dấu hiệu nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh trên đời sống bạ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top