Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 5:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017 Ê-phê-sô 5:1-7Bước Đi trong Sự Yêu Thương “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô được khuyên phải bắt chước Chúa Giê-xu? Họ phải bắt chước trong lãnh vực nào? Đâu là nhữ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top