Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ê-phê-sô 4:17-24"

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2020Ê-phê-sô 4:17–24Cuộc Sống Mới trong Chúa “Như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải lột bỏ điều gì và mặc lấy điều gì? Nên thánh là gì? Đức Thánh Linh có vai trò gì trong sự nên thánh? Cơ Đốc nhân phải làm gì t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017 Ê-phê-sô 4:17-24Hành Trình Thuộc Linh “Phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình thuộc linh là gì? Người đi trong hành trình thuộc linh có nếp sống khác với hành trình cũ như thế nào? Hành trình thuộc linh bắt đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2014 Ê-phê-sô 4:17-24Lời Chúa Thay Đổi Lối Sống “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ … và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (câu 22, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là “con người cũ”? Thế nào là “con người mới”? Làm sao để “thoát lốt người cũ” và “mặc lấy người mới”? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top